اخبار داخلی

کارگاه خودارزیابی بر اساس مدلEFQM2013 برگزار شد

به منظور تدوین نقشه راه تعالی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا؛

کارگاه خودارزیابی بر اساس مدلEFQM2013 برگزار شد

براساس دستور مدیر عامل محترم شرکت در خصوص تدوین نقشه راه تعالی شرکت فرهنگی ورزشی سایپا، کارگاه خود ارزیابی براساس مدل بنیاد ملی کیفیت اروپا (EFQM2013) و الگوی تعالی مدیریت منابع انسانی گروه سایپا با مشارکت مدیر عامل، اعضاء موظف هی...

دسته‌بندی اخبار

آرشیو اخبار