طرح های هواداری

انواع طرح های هواداری باشگاه سایپا

کلاسیک : آن دسته از هوادارانی که اقدام به تکمیل فرم هواداری در کانون هواداران نموده اند و تنها متقاضی هواداری یک از تیم های ورزشی بوده اند را در سطح کلاسیک قرار می دهیم.

برنزی : آن دسته از هوادارانی که در یکی از رشته های ورزشی اقدام به خرید بلیط بازی تیم های ورزشی سایپا را نموده است و حضورش در ورزشگاه توسط شبکه هواداری ثبت گردیده است

نقره ای : هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک نیم فصل (7 بازی) ثبت گردیده است و یا در 2 رشته ورزشی هر کدام 3 بازی حضورشان ثبت گردیده باشد در سطح نقره ای قرار می دهیم

طلایی : هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک فصل (15 بازی) بازی های خانگی ، ثبت گردیده است و در سامانه هواداری3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت 6 ماه عضویت مستمر داشته باشد و یا در 3 رشته ورزشی هر کدام 4 بازی و در سامانه هواداری3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت 6 ماه عضویت مستمر حضورشان ثبت گردیده باشد

پلاتینیومی : هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک فصل (15 بازی) بازی های خانگی ثبت گردیده است و در سامانه هواداری3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت یک سال عضویت مستمر داشته باشد و یا در 3 رشته ورزشی هر کدام 4 بازی و در سامانه هواداری3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت یک سال عضویت مستمر حضورشان ثبت گردیده باشد

عضویت در کانون هواداران