تقسیم امتیازات در مصاف سایپا و صبا (هفته بیست و دوم)