مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

قدرت عبور

ابراهیم صادقی

ابراهیم صادقی

برااهیم صدقی کاپیتان وفادار تیم فوتبال سایپا است که برای هفدهمین فصل پیاپی در این باشگاه توپ می زند و تنها بازیکنی است که  موفق شده است پیش از ۴۰۰ بازی برای تیم باشگاه های خود سایپا، در رقابتهای لیگ برتر به میدان برود.

وی همچنین همراه باسایپا موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر در فصل ۱۳۵۸-۱۳۸۶ شده است.

تقابل یک در مقابل یک

بازی ایستگاهی

قدرت عبور

image

ابراهیم صادقی

برااهیم صدقی کاپیتان وفادار تیم فوتبال سایپا است که برای هفدهمین فصل پیاپی در این باشگاه توپ می زند و تنها بازیکنی است که  موفق شده است پیش از ۴۰۰ بازی برای تیم باشگاه های خود سایپا، در رقابتهای لیگ برتر به میدان برود.

وی همچنین همراه باسایپا موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر در فصل ۱۳۵۸-۱۳۸۶ شده است.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

قدرت عبور

تمام کنندگی

تدافعی

ابراهیم صادقی

ابراهیم صادقی

برااهیم صدقی کاپیتان وفادار تیم فوتبال سایپا است که برای هفدهمین فصل پیاپی در این باشگاه توپ می زند و تنها بازیکنی است که  موفق شده است پیش از ۴۰۰ بازی برای تیم باشگاه های خود سایپا، در رقابتهای لیگ برتر به میدان برود.

وی همچنین همراه باسایپا موفق به کسب عنوان قهرمانی رقابتهای لیگ برتر در فصل ۱۳۵۸-۱۳۸۶ شده است.

تقابل یک در مقابل یک

بازی ایستگاهی

قدرت عبور

تمام کنندگی