تمام کنندگی

Untitled-12

رضا جعفری

رضا جعفری مهاجم تیم های جوانان و امید سایپا که در سال قبل بعنوان آقای گل امیدهای تهران معرفی شده و به عنوانیکی از استعدادهای درخشان فوتبال پایهاین باشگاه به تیم بزرگسالان سایپا راه پیدا کرده است.

قدرت پرش

image

رضا جعفری

رضا جعفری مهاجم تیم های جوانان و امید سایپا که در سال قبل بعنوان آقای گل امیدهای تهران معرفی شده و به عنوانیکی از استعدادهای درخشان فوتبال پایهاین باشگاه به تیم بزرگسالان سایپا راه پیدا کرده است.

تمام کنندگی

Untitled-12

رضا جعفری

رضا جعفری مهاجم تیم های جوانان و امید سایپا که در سال قبل بعنوان آقای گل امیدهای تهران معرفی شده و به عنوانیکی از استعدادهای درخشان فوتبال پایهاین باشگاه به تیم بزرگسالان سایپا راه پیدا کرده است.

قدرت پرش