تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

روزبه شاه علی دوست

روزبه شاه علیدوست

روزبه شاه علیدوست متولد ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ از تهران، در حالی به ترکیب تیم فوتبال بزرگسالان سایپا اضافه شد که سابقه حضور در تیم امید این باشگاه را داشت. وی در پست هافبک تدافعی در تمامی دوره فعالیت حرفه ای فوتبال خود در این باشگاه جضور داشته است و فقط برای طی کردن دوره مقدس سربازی به باشگاه پاس همدان منتقل شده است.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

image

روزبه شاه علیدوست

روزبه شاه علیدوست متولد ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ از تهران، در حالی به ترکیب تیم فوتبال بزرگسالان سایپا اضافه شد که سابقه حضور در تیم امید این باشگاه را داشت. وی در پست هافبک تدافعی در تمامی دوره فعالیت حرفه ای فوتبال خود در این باشگاه جضور داشته است و فقط برای طی کردن دوره مقدس سربازی به باشگاه پاس همدان منتقل شده است.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

روزبه شاه علی دوست

روزبه شاه علیدوست

روزبه شاه علیدوست متولد ۱۳۶۵/۰۲/۳۱ از تهران، در حالی به ترکیب تیم فوتبال بزرگسالان سایپا اضافه شد که سابقه حضور در تیم امید این باشگاه را داشت. وی در پست هافبک تدافعی در تمامی دوره فعالیت حرفه ای فوتبال خود در این باشگاه جضور داشته است و فقط برای طی کردن دوره مقدس سربازی به باشگاه پاس همدان منتقل شده است.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی