تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

سجادمشگل پور

سجاد مشکل پور

سجاد مشکل پور در ۱۳۶۹/۰۵/۱۳ شادگان خوزستان متولد شد. وی با قد ۱۸۹ و وزن ۸۳ در پست مدافع تیم فوتبال سایپا ایفای نقش می کند. این بازیکن به عنوان یک پدیده جوان از فصل ۹۳-۹۲ از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به جمع نارنجی پوشان سایپا اضافه شد.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

image

سجاد مشکل پور

سجاد مشکل پور در ۱۳۶۹/۰۵/۱۳ شادگان خوزستان متولد شد. وی با قد ۱۸۹ و وزن ۸۳ در پست مدافع تیم فوتبال سایپا ایفای نقش می کند. این بازیکن به عنوان یک پدیده جوان از فصل ۹۳-۹۲ از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به جمع نارنجی پوشان سایپا اضافه شد.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

سجادمشگل پور

سجاد مشکل پور

سجاد مشکل پور در ۱۳۶۹/۰۵/۱۳ شادگان خوزستان متولد شد. وی با قد ۱۸۹ و وزن ۸۳ در پست مدافع تیم فوتبال سایپا ایفای نقش می کند. این بازیکن به عنوان یک پدیده جوان از فصل ۹۳-۹۲ از تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به جمع نارنجی پوشان سایپا اضافه شد.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی