تمام کنندگی

Untitled-3

سعید لطفی

سعید لطفی متولد  ۲۵ تیر ماه ۱۳۷۱ در شهر ایلام  است که سابقه بازی در تیم ملی نوجوانان ایران را دارد و او یکی از بازیکنان اصلی ایران در جام جهانی نوجوانان، ۲۰۰۹ نیجریه  بود وی پیش از حضور در جمع نارنجی پوشان در باشگاه نفت تهران عضویت داشته است.

قدرت پرش

image

سعید لطفی

سعید لطفی متولد  ۲۵ تیر ماه ۱۳۷۱ در شهر ایلام  است که سابقه بازی در تیم ملی نوجوانان ایران را دارد و او یکی از بازیکنان اصلی ایران در جام جهانی نوجوانان، ۲۰۰۹ نیجریه  بود وی پیش از حضور در جمع نارنجی پوشان در باشگاه نفت تهران عضویت داشته است.

Untitled-3

سعید لطفی

سعید لطفی متولد  ۲۵ تیر ماه ۱۳۷۱ در شهر ایلام  است که سابقه بازی در تیم ملی نوجوانان ایران را دارد و او یکی از بازیکنان اصلی ایران در جام جهانی نوجوانان، ۲۰۰۹ نیجریه  بود وی پیش از حضور در جمع نارنجی پوشان در باشگاه نفت تهران عضویت داشته است.

قدرت پرش