تمام کنندگی

سیامک کوروشی

سیامک کوروشی

سیامک کوروشی متولد ۶ دی ۱۳۶۸ از روستای ولاشان از توابع استان – اصفهان است که  در پست دفاع برای نارنجی پوشان به میدان می رود وی پیش از حضور در سایپا، در باشگاه نفت عضویت داشته است و همچنین  در تیم ملی فوتبال ایران نیزبازی کرده است.

قدرت پرش

image

سیامک کوروشی

سیامک کوروشی متولد ۶ دی ۱۳۶۸ از روستای ولاشان از توابع استان – اصفهان است که  در پست دفاع برای نارنجی پوشان به میدان می رود وی پیش از حضور در سایپا، در باشگاه نفت عضویت داشته است و همچنین  در تیم ملی فوتبال ایران نیزبازی کرده است.

تمام کنندگی

سیامک کوروشی

سیامک کوروشی

سیامک کوروشی متولد ۶ دی ۱۳۶۸ از روستای ولاشان از توابع استان – اصفهان است که  در پست دفاع برای نارنجی پوشان به میدان می رود وی پیش از حضور در سایپا، در باشگاه نفت عضویت داشته است و همچنین  در تیم ملی فوتبال ایران نیزبازی کرده است.

قدرت پرش