مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

علی زینالی

علی زینالی

علی زینالی قلعه( متولد سال ۱۳۷۱ تهران) بازیکن پست هافبک تهاجمی تیم فوتبال سایپا است که فوتبال خود را از تیم های پایه این باشگاه شروع کرد و همچنان در این باشگاه عضویت دارد. این بازیکن سابقه پوشیدن پیراهن تیم های ملی در رده های سنی پایه را دارد.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

image

علی زینالی

علی زینالی قلعه( متولد سال ۱۳۷۱ تهران) بازیکن پست هافبک تهاجمی تیم فوتبال سایپا است که فوتبال خود را از تیم های پایه این باشگاه شروع کرد و همچنان در این باشگاه عضویت دارد. این بازیکن سابقه پوشیدن پیراهن تیم های ملی در رده های سنی پایه را دارد.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی

علی زینالی

علی زینالی

علی زینالی قلعه( متولد سال ۱۳۷۱ تهران) بازیکن پست هافبک تهاجمی تیم فوتبال سایپا است که فوتبال خود را از تیم های پایه این باشگاه شروع کرد و همچنان در این باشگاه عضویت دارد. این بازیکن سابقه پوشیدن پیراهن تیم های ملی در رده های سنی پایه را دارد.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی