تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

امین جوادی مقدم

امین جوادی مقدم

امین جوادی مقدم، هافبک میانی جوان سایپا  از تهران است که فوتبال خود را از تیم های پایه سایپا آغاز کرده و سابقه عضویت در تیم امید سایپا را در کارنامه دارد.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

image

امین جوادی مقدم

امین جوادی مقدم، هافبک میانی جوان سایپا  از تهران است که فوتبال خود را از تیم های پایه سایپا آغاز کرده و سابقه عضویت در تیم امید سایپا را در کارنامه دارد.

تقابل یک در مقابل یک

کیفیت تدافعی

کیفیت تهاجمی

امین جوادی مقدم

امین جوادی مقدم

امین جوادی مقدم، هافبک میانی جوان سایپا  از تهران است که فوتبال خود را از تیم های پایه سایپا آغاز کرده و سابقه عضویت در تیم امید سایپا را در کارنامه دارد.

مالکیت توپ

آمادگی جسمانی

بازی ایستگاهی

شرایط روانی