پذیرش عضویت و حضور در برنامه های این گروه به منزله تبعیت آن فرد از قوانین گروه می باشد.

اﻳﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﻛﺎﻣﻼ آﻣﺎﺗﻮر ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه و ﻫﺪف ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ و ﺗﻌﺎلی آن در ﻛﻮﻫﻨﻮردی و ﻟﺬت از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﺧﻮدش در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮔﺮوه ﻛﻮﻫﻨﻮردی سایپا ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﺪ، و ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه و دﻳﮕﺮ دوﺳﺘﺎن ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮلیتی در ﻗﺒﺎل ﻣﺴﺎﺋﻞ ﭘﻴﺶ آﻣﺪه ﻧﺨﻮاهند داﺷﺖ.

هرفرد، ﻗﺒﻞ از ﺷﺮﻛﺖ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ باید اطلاعیه مربوط به برنامه را که در سایت گروه ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دﺳﺘﺮسی ﺑﻪ آن ﻧﺪارد، ﻣﻮارد را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻠﻔنی و ﻳﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ارﺗﺒﺎط از ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﻛﺴﺐ ﻛﻨﺪ. رﻋﺎﻳﺖ ﻣﻮارد ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه در ﻫﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻟﺰامی اﺳﺖ.

رنامه ها توسط سرپرستان ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﻳﺰی و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﭘﺲ اﮔﺮ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺷﺮﻛﺖ می ﻛﻨﻴﺪ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻧﻬﺎیی ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﻫﺮ ﺗﺼﻤﻴمی ﻛﻪ ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮوه ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ، اﻓﺮاد ﻣﻴﺒﺎﻳﺴﺖ ﺗﺎﺑﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.

سرپرستان  ﮔﺮوه ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴتی در ﻗﺒﺎل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎیی ﻛﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع و ﻳﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ آﻧﺎن ﺑﺎﺷند، ﻧﺪارﻧﺪ.

تمامی اعضاء و مسئولین برنامه ریزی و اجرایی گروه در تمامی شرایط ملزم به تبعیت از سرپرست برنامه اند و نظرات آنها تنها می تواند جنبه مشورتی داشته یا به عنوان پیشنهاد ارائه گردد .

در صورت ترک مسئولیت و یا اعلام ناتوانی بدلیل بیماری و یا آسیب سرپرست ، اعضا میتوانند با رای اکثریت ، جانشینی با همان اختیارات ذکر شده برگزینند.

برای ﭘﻴﻤﻮدن ﻣﺴﻴﺮ ﺻﻌﻮد ﻳﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺷﺨصی را ﺟﻠﻮدار و ﻋﻘﺐ دار اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻴﻜﻨﺪ، ﻟﻄﻔﺎ ﺟﻠﻮﺗﺮ ﻳﺎ ﻋﻘﺐ ﺗﺮ از اﺷﺨﺎص اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻧﺒﺎﺷﻴد.

قبل از شروع برنامه حتماً فرد مطمئن و مسولیت پذیری را از ریز اجرای برنامه صعود خود، مطلع سازید.(رضایت و اطلاع پدر،مادر،ولی یا قیم هر شخص جهت شرکت در برنامه ها الزامی است) شرکت افرادی که به سن قانونی نرسیده اند به تنهایی در برنامه ها فقط با کسب رضایت نامه کتبی امکان پذیر است.

هر عضوی موظف است در حین و پیش از برنامه ، محدودیتها و مشکلات روحی و جسمی خود را به اطلاع سرپرست برساند.

اعضا می توانند در هر زمان از ادامه فعالیت انصراف دهند اما تا اعلام پایان برنامه اجازه شرکت در فعالیتی مستقل را نداشته و تابع تصمیمات سرپرست خواهند بود.

اعضا موظفند تهدید ها و خطرات مسیر فعالیت و مشکلات روحی و جسمی همراهان خود را به صورت مستمر به سرپرست گزارش کنند .

اعضا در دوره اجرای برنامه ، اجازه حضور در اماکن و شرکت در فعالیتهایی که مرتبط با هدف برنامه نیست و ممکن است مشکلاتی برای گروه ایجاد نموده ویا موفقیت در برنامه را به تاخیر اندازد ندارند.

وسایل عمومی گروه همانند چادر، زیرانداز و … به صورت امانت نزد شما سپرده شده است، لطفا در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

با توجه به روح ورزش و ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺮﻛﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺤﺚ‌ﻫﺎ و ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺳﻴﺎسی،جناحی و توهین به ﻣﺬاهب ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ اﻛﻴﺪاَ ﻣﻤﻨﻮع اﺳﺖ.

ما موظفیم به عقاید دوستانمان اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﻳﻢ، ﻟﺬا اﻓﺮاد در ﮔﺮوه ﺑﺎﻳﺪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﻳﻢ ﺷﺨﺼی دوﺳﺘﺎن را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﻨﺪ و اﻛﻴﺪاً از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻜﺲ و ﻧﺎم اﻓﺮاد در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮمی و مجازی ﺧﻮدداری ﻛﻨﻨﺪ، ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﻛﺴﺐ اﺟﺎزه.

همرا داﺷﺘﻦ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻜلی و ﻣﺨﺪرات، ﺳﻴﮕﺎر و ﻣﻮاد ﻣﺨﺮب و ﻏﻴﺮ ﻣﺠﺎز و هرگونه سلاح سرد یا گرم ﻛﺎﻣﻼً ﻣﻤﻨﻮع می ﺑﺎﺷﺪ.

از ﺷﻮخی ﻫﺎی بی ﻣﻮرد و ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺟﺪاً ﭘﺮﻫﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ.

اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ و ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ آن وﻇﻴﻔﻪ ﻣﺎﺳﺖ، در ﭘﺎﻛﻴﺰه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﻛﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻴﻢ.

احترام به فرهنگ مردم بومی و اماکن مورد توجه انان و رعایت حریم خصوصی محلی ها الزامی و نشانه بلوغ فکری است.

در صورت ثبت نام در برنامه و عدم حضور (حتی با اطلاع قبلی) هیچ هزینه ای مسترد نمی‌شود.

آخرین نفری که پس از مدت مقرر در محل حاضر گردد با نظر سرپرست برنامه بصورت گروهی یا فردی به خرید نوشیدنی یا بستنی برای بقیه افراد گروه محکوم خواهند گردید.

 

Loading
  •  - 
  •  - 
  •  -