FA EN

معرفی سطوح هواداری

 • پلاتینیومی

  هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک فصل (15 بازی) بازی های خانگی ثبت گردیده است و در سامانه هواداری 3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت یک سال عضویت مستمر داشته باشد و یا در 3 رشته ورزشی هر کدام 4 بازی و در سامانه هواداری 3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت یک سال عضویت مستمر حضورشان ثبت گردیده باشد.

 • طلایی

  هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک فصل (15 بازی) بازی های خانگی ، ثبت گردیده است و در سامانه هواداری 3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت 6 ماه عضویت مستمر داشته باشد و یا در 3 رشته ورزشی هر کدام 4 بازی و در سامانه هواداری 3090 (فوتبال) یا 3060 (والیبال) به مدت 6 ماه عضویت مستمر حضورشان ثبت گردیده باشد.

 • نقره ای

  هوادارانی که حضورشان در سامانه هواداری به صورت مستمر در یک نیم فصل (7 بازی) ثبت گردیده است و یا در 2 رشته ورزشی هر کدام 3 بازی حضورشان ثبت گردیده باشد در سطح نقره ای قرار می دهیم.

 • برنزی

  آن دسته از هوادارانی که در یکی از رشته های ورزشی اقدام به خرید بلیط بازی تیم های ورزشی سایپا را نموده است و حضورش در ورزشگاه توسط شبکه هواداری ثبت گردیده است.

 • کلاسیک

  آن دسته از هوادارانی که اقدام به تکمیل فرم هواداری در کانون هواداران نموده اند و تنها متقاضی هواداری یکی از تیم های ورزشی بوده اند را در سطح کلاسیک قرار می دهیم.