مدیر عامل   /     اعضاء هیئت مدیره                       

 

   

                 ابوالفضل فراهانی      

                     مدیر عامل           

 

                حسین خبیری          

            عضو موظف هیئت مدیره  

 

 

           امیر حسین تابع جماعت     

           عضو موظف هیئت مدیره       

 

 

 

 

 

 

 

 

            

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           سعید آدینه       

     عضو هیئت مدیره