مدیر عامل   /     اعضاء هیئت مدیره                       

 

   

  سید مهدی حسینی پور 

 مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره  

 

 بهنام ابوالقاسم پور 

 رئیس و عضو موظف هیئت مدیره  

 

 محمد رحیمی  

 عضو موظف هیئت مدیره   

 

 محمد قادری 

 عضو هیئت مدیره   

 

 

 

 

            

       

 

 محسن باقریان 

عضو موظف هیئت مدیره