مدیر عامل / اعضاء موظف هیئت مدیره

 

 

     

  

مهرداد سراجی

     مدیر عامل

           و

  عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             مرتضی  فراهانی

              رئیس هیئت مدیره

                      و

             قائم مقام شرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

              مهرداد اسلامی

        عضو موظف هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

            

             محمد رحیمی

       عضو موظف هیئت مدیره